Search Result of "adaptation studies"

About 7 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

From Saint Petersburg to the Eastern Sea: The Afterlife of Fyodor Dostoevsky in October Sonata

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Romancing the War: Genre Memory and the Politics of Adaptation in Sun & Sunrise (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

ชีวิตหลังมรณกรรมของศรีบูรพาในทวิวัจน์สหสื่อ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การประเมินความเปราะบางต่อการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (9)