Search Result of "active ingredient"

About 28 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าน้ำกาวไหมไทยเหลือทิ้งให้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดสมุนไพรที่ปลดปล่อยสารสำคัญและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและปริมาณสารสำคัญของกวาวเครือขาวจากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการพัฒนาอนุภาคกักเก็บสารออกฤทธิ์สำหรับเครื่องสำอางจากสารสกัดมังคุด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งในสูตรอาหารต่อภูมิคุ้มกันของไก่กระทง

ผู้เขียน:Imgจีราภา เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชาเอก:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, Imgดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การรวบรวม คัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดที่มีสารออกฤทธิ์สูงจากที่ปลูกและ แหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย

12