Search Result of "acid treatment"

About 10 results
Img

งานวิจัย

ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับความร้อนทางการค้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ระหว่างการเก็บรักษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์ , นิวเครียร์สิ่งแวดล้อม, โครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์ (ZnO nanostructure), ฟิล์มบาง (thin films), เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม (dye-sensitized solar cells), พลังงานทดแทน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ (Physics), ฟิสิกส์ศึกษา (Physics Education), วัสดุโครงสร้างนาโน (Nanostructured Materials), โฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalysts), การปรับเทียบแบบรีทเวลด์ (Rietveld refinement)

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Safety, Nutrition

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, สารตัวนำยวดยิ่ง

Resume

Img

Researcher

สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cells), เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ (เพอรอฟสไกต์) (emerging solar cells; perovskite), วัสดุโครงสร้างนาโน (nanostructured materials), โฟโตคะตะลิสต์ (photocatalysts), ฟิล์มบางและการปรับปรุงพื้นผิว (thin films and surface modification)

Resume

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (9)

Img

Researcher

ดร. กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Materials science and engineering, Plasma for materials processing, Electrocatalysts

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

Resume