Search Result of "abortion"

About 26 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors affecting fruit abortion in agynoecious cucumber cultivar

ผู้แต่ง:ImgDr.Patchareeya Boonkorkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pollen abortion in the flower of mangosteen 

ผู้แต่ง:ImgDr.Chinawat Yapwattanaphun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นที่มีต่อการทำแท้งของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgChutiphun THIMTHONG

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of Uniconazole on Flowering and fruit quality in Durian

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanapol Jutamanee, Associate Professor, ImgWalich Panichattra , ImgPakkathon Labboriboon,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Attitude of People in Bangkok towards Abortion)

ผู้เขียน:Imgนางสุดา ภิรมย์แก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this research was to find out factual information about the attitudes of people in Bangkok toward induced abortion, the abortion law, and the modification of it. The scope covered the opinions on abortion indicated by economic, social, medical, humanitarian, eugenic protection and demographic reasons. The method of collecting data for the study was to interview by a questionnaires a total of 520 Bangkok residents who live in bang-Rug district, Phya Thai district, Bangkapi district, and Ta Ling Chan district. The method used in selecting the sample was quota sampling. Percentage, Chi-square and and T-test were used in statistical analysis. It is found in this study that though it is harmful for women to seek induced abortion with an unqualified abortionist, the Bangkok residents think it can keep woman from loosing face. Only a few of the sample think committing abortion is a sin and immoral; it depends on conditions and reasons of the abortion. The reasons for abortion that majority of Bangkok residents strongly approve of are : the humanitarian indication; if the women has become pregnant as a result of rape or incestuous sexaual intercourse, the eugenic protection indication; if the pregnant women is mentally retarded or if the expected child might have a grave deformity, the medical indication; if the pregnancy would entail serious danger to life.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 003, Issue 1-2, Jan 82 - Dec 82, Page 39 - 45 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Environ. Control Biol.

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Prevalence of Trypanosoma evansi Infection Causing Abortion in Dairy Cows in Central Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์, ImgChamnonjit Phasuk, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, Imgชัญญา เก่งระดมกิจ, ImgKatsarin Kamyingkird, ImgNachai Sarataphan, ImgMarc Desquesnes, Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Abortion in dairy cows is the major factor affecting livestock development in Thailand and is caused by many diseases. Trypanosomosis is one of these factors and also results in an immunosuppressive effect in cattle. The objective of this study was to investigate the prevalence of trypanosomosis in dairy cows in central Thailand. From March to September 2007, 544 samples were collected from 105 farms in the five major dairy provinces of Kanchanaburi, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Saraburi and Lop Buri. ELISA was performed to test all sera. The overall prevalence of T. evansi infection in dairy cows was 8.1% (44/544) and herd prevalence was 19.2% (20/105). The highest individual prevalence was found at Saraburi (17.4%, 21/121) but the highest number of herd infections was at Nakhon Pathom (30%, 6/ 20). The parity-four and four-plus cows were 3.7 times more likely to be infected than heifers and parity-one cows (P<0.034). Large herds (40 milking cows) were found to be 5.4 times more infected than small herds (P<0.021). The results found that trypanosome infection might be the predisposing cause of other diseases and is a barrier to productivity gains in dairy herds.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 53 - 57 |  PDF |  Page 

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Uniconazole on Flowering, Yield and Fruit Quality in Durian

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanapol Jutamanee, Associate Professor, ImgWalich Panichattra , ImgPakkathon Labboriboon,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำแท้งของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgโกวิท อัจฉริยญาติ

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์ชัย ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยวิธี พาสเจอร์ไรซ์, ฉายรังสี, และอบนึ่งฆ่าเชื้อต่อดัชนีการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague-Dawley

Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, Immuno-parasitology, Molecular parasitology

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภชาติ ปานเนียม

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:herd health and farm management in dairy and beef cattle, small ruminant, epidemiology of infectious diseases in ruminant

Resume

Img

Researcher

ดร. ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวายดัดแปลงพันธุกรรมในระดับโรงเรือน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (1)

12