Search Result of "abalone"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Growth and Survival of Abalone, Haliotis asinina Linnaeus 1758, Reared in Suspended Plastic Cages)

ผู้เขียน:ImgNguyen Duc Minh, Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์, ImgPadermsak Jarayabhand, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of different stocking densities and initial size on the growth and survival rate of the tropical abalone, Haliotis asinina were investigated in suspended plastic cages. The size of the plastic cages used throughout this experiment was 30?40?30 cm. During the experiment, a pre-determined amount of seaweed (Gracilaria verrucosa) was added to feed the animals once every 2-3 d. Water quality measurements were taken weekly and the mortality rate of abalone was observed in the morning. In the first experiment, four stocking densities (40, 60, 80, and 100 pieces/cage) with ten replicates were used. After six months, growth in terms of shell length and total weight of abalone at 60 pcs/cage were the highest with values of 35.5?2.8 mm, and 13.5?3.3 g, respectively. The survival rate (78.2%) at this stocking density was also the highest. The stocking density of 60 pcs/cage was chosen for the second experiment, where abalone of three initial size ranges (4-5, 7-8, and 10-11 mm) in shell length were investigated in the same manner as the first experiment. It was found that abalone with an initial size range of 10-11 mm showed the best survival rate (82%) compared with 4-5 mm (46.2%) and 7-8 mm (64.8%). Consequently, it is suggested that abalone with an initial size range of 10-11 mm in shell length should be stocked at a density of 60 pcs/cage for the first six months of the grow-out period using the suspended plastic cages system.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 621 - 630 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ และโปรตีโอมิกส์ของแบคทีเรีย (Bioinformatics & Microbial Proteomics), ชีววิทยาของสัตว์จำพวกหอย(Biology of Mollusc)

Resume

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecular Biology, Systems Biology, Lipid Metabolism in Eukaryotic cells, Histochemistry, Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Ecology, Taxonomy, Culture Gloehidia in Modified Media nad Rearing Adult of Freshwater Mussel Freshwater Ecology, Aquaculture

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Ultrastructure of Male Germ Cell in the Testis of Abalone Haliotis ovina, Gmelin

ผู้เขียน:Imgสมบัติ สิงหาแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมาลียา เครือตราชู

กรรมการวิชารอง:Imgประพีร์ เศรษฐรักษ์, Imgศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Study on Reproductive Biology of the Abalone ( Haliotis varia ) at Phuket, Andaman Sea Coast of Thailand)

ผู้เขียน:ImgSomchai Bussarawit, ImgPreeda Kawinlertwathana, ImgAnuwat Nateewathana

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Reproductive biology of 214 individuals of abalone ( Haliotis varia ) was studied at Bon Island, Phuket in 1987. Mature gonads with apparently ripe eggs were found in January, March – April, June and August – October. Spawning, as indicated by gonad index and examination of ovaries, occurred in January – February, April – May, June – July, November – December. The smallest specimen with mature eggs measured was 17.3 mm. in length. Maximum fecundity was about 3.5 million eggs at the shell length of 41.8 mm. The sex ratio was not significantly different from 1 : 1 which respect to month and size class.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 4, Oct 90 - Dec 90, Page 529 - 539 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระยะวงจรการสืบพันธุ์ที่เหมาะสมของหอยมุกแกลบ (Pinctada fucata) ต่อการฝังแกนมุก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกจากที่หลบซ่อนของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina ที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ เมื่อมีและไม่มีอาหารสำเร็จรูป

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของอาหารเสริมบางชนิดที่มีต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดเป๋าฮื้อ

ผู้เขียน:Imgวรรณา สุวรรณวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgประภาพร ตั้งกิจโชติ*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษโลหะหนักและน้ำมัน , Marine Pollution and Ecology

Resume

Img

Researcher

ดร. อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume