Search Result of "Yuto Sukegawa"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modelling of large wood export at a watershed scale

ผู้แต่ง:ImgDaisuke Komori, ImgYuto Sukegawa, ImgDr.Thapthai Chaithong, Lecturer, ImgSo Kazama,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

Resume