Search Result of "Yuanjian Zhang"

About 6 results
Img

Researcher

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในสารเพอรอพไกส์ออกไซด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Theoretical Design of Highly Active SrTiO3-based Photocatalyst from Doping Scheme toward Solar Energy Utilization for Hydrogen Production

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img