Search Result of "Yu-LunHuang"

About 3 results
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Change in Bank Equity Stakes before Merger Completion

ผู้แต่ง:ImgDr.Paitoon Chetthamrongchai, Assistant Professor, ImgLin Lin, ImgHsaio-Fen Hsiao, ImgYu-LunHuang,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บริหารการจัดการด้านการตลาด, การจัดการสมัยใหม่

Resume