Search Result of "Yonggang Zhao"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาวิธีการทดสอบการกัดกร;อนโดยบรรยากาศของเหล็กกลBาสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการ ศูนย.วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ;ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

Researcher

ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทางทะเล

Resume