Search Result of "Yoksan, S"

About 344 results
Img

Researcher

ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฏพร ขนุนก้อน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงความเสถียรของสารประกอบฟีนอลิกโดยการกราฟท์บนโมเลกุลไคโตซาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสเรขา วรนุช

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ถุงพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

Development of High Performance Vaccine Composed of Novel Biodegradable Chitosan Nanoparticle. (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:JSPS

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มวิตามินซี เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมคอสเมติกส์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมอนุภาคไคโตซานห่อหุ้มสารสกัดจากน้ำมันรำข้าว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

วัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรด (ทุน IPUS) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
12345678910...