Search Result of "Yoichi Matsuda"

About 35 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Localization of repetitive elements in Siamese fighting fish (Betta splendens, Anabantoidei, Perciformes) genome

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Tissue Culture, Plant Breeding

Resume

Img
Img
Img
Img
12