Search Result of "Ying, K"

About 24 results
Img

การประชุมวิชาการ

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Faris Yothasamuth, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Evaluation of Different Chemical Soil Test Methods for Available Phosphorus through Correlation with Greenhouse Test1 )

ผู้เขียน:ImgSorasith Vacharotayan2, ImgSomjet Chantawat2, ImgPojanee Laopairoj3, ImgYing Vacharacoop4

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Chemical methods for determination of the “easily soluble” or “available” fraction of soil phosphorus are numerous. Determinations of this kind are empirical since the fractions determined are in no way the estimates of any definite of the soil phosphorus actually available to the plant. Consequently there is no general agreement on methods with regard to magnitude of the “available” P extracted as well as the degree of correlation with the actual P taken up by the crop. However, methods that show high degree of correlation with the results of field experiments can be used to interpret the actual phosphorus status of the soils studies. There are a large number of phosphorus soil test methods proposed for the estimation of the phosphorus status of the soil, each of which may be suitable for particular soils at different locations. In order to correlate and calibrate P soil test methods with the field experiments, preliminary studies concering the practical convenience of the methods, as well as their relation to phosphorus taken up by the crops, should be carried out in order to select those methods which show promise of being of practical value.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 004, Issue 3&4, Jul 64 - Dec 64, Page 97 - 109 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนการและการบำบัด อาหารบำบัดโรค โภชนคลินิค , Functional foods and Its biological activity

Resume

Img

Researcher

นาย เดชา ดวงนามล

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าชายเลนและการจัดการ, การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ชายฝั่ง, ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:actinomycetes

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of pH and Whey Protein Isolate to Glucose Ratios on the Formation of Maillard Reaction Products as Antioxidants)

ผู้เขียน:ImgSaid Ajlouni, ImgYing Pan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A Maillard reaction is one of the common non-enzymatic browning reactions in foods subjected to heat treatment and involves an interaction between protein and reducing sugars. Whey protein isolate (WPI) contains at least 90% soluble proteins. It was hypothesized that WPI could interact with glucose (Glu) leading to the formation of Maillard reaction products (MRPs) and the development of antioxidant activities. The results of this study showed that WPI-Glu developed browning MRPs after heating for 20 min at 90 ?C and pH 7 or pH 8. Additionally, the generated browning MRPs developed some antioxidant activities. WPI-Glu mixtures heated at pH 8 revealed the highest free radicals scavenging activity among all examined samples. The highest 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging activities of heated WPI-Glu mixtures were 18 and 26% at pH 7 and pH 8, respectively. The results also showed a positive relationship between antioxidant quantities and the amount of added glucose. Sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis results proved that bovine serum albumin and ?-lactoglobulin were the main proteins that reacted with glucose. High performance liquid chromatography analysis detected the presence of hydroxy methyl furfural (HMF) at all tested pH values. However, the data showed that the HMF quantity reached the highest value (6.58 ? 1.79 ?g.mL-1) at pH 8 and a WPI:Glu ratio of 1:3. These findings demonstrated that WPI in heat processed foods could be considered as a good source of proteins as well as antioxidants.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 5, Sep 14 - Oct 14, Page 759 - 768 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการค้าต่างตอบแทนต่อการขยายการส่งออกของไทย (กรณี : สินค้าข้าว)

ผู้เขียน:ImgSupat TO-YING

ประธานกรรมการ:Imgอริชัย รักธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Waste Utilization, Bioenergy, Waste to Energy (WTE) / Environmental Quality Promotion, Renewable energy

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12