Search Result of "Yang, L."

About 251 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเนื้อโคขุนโพนยางคำแผ่นแห้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์เนื้อโพนยางคำแดดเดียวย่างพร้อมบริโภค (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณปัญญา เจ้าของร้านหมูกะทะ ชื่อ "เตาถ่าน"จังหวัดสกลนคร)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Competitive Ability and Potentiality for Business Operation of Pon Yang Khram Livestock Cooperative Limited

ผู้แต่ง:ImgDr.Sitthinan Wiwatthanapornchai, Lecturer,

วารสาร:

Img

12345678910...