Search Result of "Y. Taura"

About 26 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Taura Syndrome Virus Disease in Farm-Reared Penaeus monodon in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalor Limsuwan, Associate Professor, ImgDr.Niti Chuchird, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Experimental Infection of Taura Syndrome Virus (TSV) to Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei),Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) and Giant Freshwater Prawn (Macrobra

ผู้เขียน:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Laboratory infectivity of Taura syndrome virus (TSV) to Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), black tiger shrimp (Penaeus monodon) and giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) was investigated. All the infected L. vannamei died, while some P. monodon and M. rosenbergii survived. However, RT-PCR and in situ hybridization revealed TSV-positive results from surviving P. monodon and M. rosenbergii. Histopathological changes were observed in the subcuticular epidermis of infected L. vannamei. Extensive necrosis with prominent nuclear pyknosis and karyorrhexis of membranous tissues, including the abdominal segments and hindgut, were observed. Histopathological changes in P. monodon showed necrosis in the cuticular epithelium of the body surfaces; some of the infected cells showed pyknotic nuclei and melanization in the subcuticular layer tissues. In M. rosenbergii no histopathological changes of the cuticular epithelial layer were observed, only striated muscle cell necrosis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 3, Jul 07 - Sep 07, Page 514 - 521 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Taura Syndrome Virus Disease in Farm-Reared Penaeus monodon in Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Taura syndrome virus (TSV) has caused major economic losses to shrimp aquaculture throughout the world. TSV has been reported to infect a number of penaeid species as hosts. In this study, we reported the natural infection of TSV in farm-reared Penaeus monodon from eastern provinces of Thailand between June to September 2004. There were different degrees of disease outbreak severity. In some cases large number of shrimp died and caused great losses to farmers. However, in most cases only small number of shrimp died and the farmers could control the situation enough to raise the majority to marketable size. Diseased shrimp varied in size from aged 40-50 days (4 g) to 20 g. Infected shrimp was characterized by black cuticular lesions and loose shell. Histopathological changes in infected shrimp showed multifocal to extensive areas of necrosis in the sub-cuticular epithelium, connective tissue and adjacent striated muscle. Affected cells often displayed an increased cytoplasmic eosinophilia, nuclear pyknotic and karyorrhexis. In situ hybridization tests gave positive results with the tissues of shrimp collected from the TSV outbreaks. In addition to TSV infection, most moribund shrimp also had dual infections with microsporidians in the hepatopancreas and/or gregarines in the gut.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 2, Apr 07 - Jun 07, Page 319 - 323 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Viability of Taura Syndrome Virus in Low-salinity Water)

ผู้เขียน:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Taura syndrome virus (TSV) could survive up to 10 days in water at the salinity of 5- 10 parts per thousand (ppt) and could infect Pacific white shrimp, causing mortalities. Histopathological investigations of TSV-infected shrimp showed necrosis of the cuticular epithelium, marked by nuclear pyknosis and karyorrhexis. Basophilic cytoplasmic inclusion bodies could be seen in the cuticular epithelium of the shrimp’s body, appendages, gills, esophagus, stomach, hindgut and rarely in the epithelium of antennal gland, giving them the characteristic “peppered” or “buckshot” appearance. The studied results indicated that shrimp farmers should eliminate all carriers of TSV, such as shrimp and crabs from the rearing ponds and allow water to sustain for at least 15 days before releasing shrimp into the pond.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 3, Jul 05 - Sep 05, Page 406 - 410 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเพอร์อะซิติก แอซิดเพื่อฆ่าเชื้อ Taura syndrome virus (TSV) ในน้ำความเค็มแตกต่างกัน 3 ระดับ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเพอร์อะซิติก แอซิดเพื่อฆ่าเชื้อ Taura syndrome virus (TSV) ในน้ำความเค็มแตกต่างกัน 3 ระดับ

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Horse Tail Fibroma

ผู้แต่ง:ImgDr.Somchai Sajapitak, Assistant Professor, ImgS. Nakama, ImgY. Taura, ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor, ImgP. Sudarminto, ImgT. Hayashi, ImgS. Sugiyama,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Genetic Diversity of mtDNA D-loop Polymorphisms inLaotian Native Fowl Populations (2014)

ผู้แต่ง:ImgK. Kawabe, ImgDr.Worawut Rerkamnuaychoke, Associate Professor, ImgS. Taura, ImgT. Shimogiri and S. Okamoto, ImgT. Nishida,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Imaging Diagnosis of Retrobulbar Lymphosarcoma in The Case of Bovine Lymphosarcoma

ผู้แต่ง:ImgDr.Somchai Sajapitak, Assistant Professor, ImgY. Taura, ImgS. Nakama, ImgS. Senge, ImgT. Hayashida, ImgT. Tsuka, ImgN. Matsumoto, ImgS. Tamura,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สิลา สุขวัจน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, ระบบสืบพันธุ์สัตว์ใหญ่, Neuroendocrine ในสัตวืเคี้ยวเอื้อง

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive System, Cardiovascular, Human Resource Management

Resume

Img

Researcher

ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12