Search Result of "Xylan"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Selection and production of insoluble xylan degrading enzyme by newly isolated Thermomyceslanuginosus (Tsiklinskaya) from Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลสและไซแลนจากวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม โดยเชื้อ Aspergillus fumigatus Fresenius รหัส 4-45-IF.

ผู้เขียน:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, ImgWichien Srisuk, ImgAncharida Svanchorn, Imgนางนภา โล่ห์ทอง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A comparative study was made on the production of cellulose and xylan degrading enzymes by Aspergillus fumigatus Fresenius No. 4-45-IF using solid substrate cultivation on rice straw, bagasse, corncob. cornhull or wheat bran. The results indicated that rice straw served as the best substrate. Initial moisture content of rice straw played an important factor on the enzyme production. Maximum enzyme activities were obtained when the culture was grown at level the of 81% initial moisture content. Addition NH subscript 4 NO subscript 3 to the culture medium significantly enhanced the formation of beta-xylanase, beta-xylosidase and filter paper activity (FPase), but slightly increased the activity of beta-glucosidase and carboxymethylcellulase (CMCase). When the culture was grown at 40 degree C for 4 days on medium containing 5 g rice straw supplemented with 0.2 g NH subscript 4 NO subscript 3 and 0.001 g yeast extract at 81% initial moisture content, 19.4, 24.6, 15.7, 540 and 2.3 units/g dried solid of FPase, CMCase, beta-glucosidase, beta-xylanase and beta-xylosidase were obtained, respectively. Addition of 2 mg sodium pentachlorophenate to the culture medium retarded growth and sporulation, and resulted in a decrease of all enzyme activities except beta-glucosidase.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 3, Jul 92 - Sep 92, Page 296 - 306 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากวัสดุและวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรโดยจุลินทรีย์, ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทและการใช้ประโยชน์, เทคโนโลยีการหมัก, เอนไซม์จากจุลินทรีย์

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Induction and Repression of beta-Xylanase of Thermomyces lanuginosus TISTR 3465

ผู้แต่ง:ImgKhucharoenphaisan, K., ImgTokuyama, S., ImgRatanakhanokchai, K., ImgDr.Vichien Kitpreechavanich, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรโมเตอร์ที่เหนี่ยวนำได้เพื่อนำไปใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal research fund (PRF))

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. นันทนา สีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายไซแลนสำหรับกระบวนการฟอกขาวทางชีวภาพ

ผู้เขียน:Imgจิรวรรณ สินธุวงสานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพัชรี สุนทรนันท

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนการหมักฟางข้าวเพื่อการผลิตเอนไซม์ย่อยไซแลนและเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเหนี่ยวนำของเอนไซม์ปิตาไซลาเนสจากเชื้อ Humicola lanuginosa (Griffon and Maublanc) Bunce และคุณสมบัติการยึดเกาะไซแลน

ผู้เขียน:Imgขวัญชัย คูเจริญไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกนก รัตนะกนกชัย, Imgนางปริศนา สิริอาชา

กรรมการวิชารอง:Imgนายดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเอนไซม์ย่อยสลายสารประกอบพอลิแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง โดยเห็ดนางรม, Pleurotus ostreatus DOA 10

ผู้เขียน:Imgณัฐฐา เพ็ญสุภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัจฉรา พยัพพานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำให้บริสุทธิ์และลักษณะของเอนไซม์ย่อยสลายไซแลนจากเห็ดนางรม Pleurotus ostreatus DOA 10

ผู้เขียน:Imgสุชัญญา อรุณสันติโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12