Search Result of "Wuttijumnong, P"

About 131 results
Img

Researcher

นาย ไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การทำแห้งอาหาร, วิศวกรรมการแปรรูป, การแปรรูปอาหาร

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Combined Osmotic and Microwave-vacuum Dehydration of Persimmon (Diospyros Kaki)

ผู้แต่ง:ImgMr.Phaisan Wuttijumnong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษารูปแบบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยการสร้างตัวแบบจำลอง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 45 (2008)

ผลงาน:การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารให้ความหวานในการผลิตอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร

นักวิจัย: Imgนางสาวปาริสุทธิ์ สงทิพย์ Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์ Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ม.เกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปชนิดแผ่นจากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิตน้ำนมถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgเรวดี เทพประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234567