Search Result of "Work-life balance"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมดุลระหว่างงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์หญิง กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณลักษณะงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งหนึ่ง

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มก.(โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgกรัณฑรักข์ เติมวิทย์ขจร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12