Search Result of "Worawat Wattanathana"

About 79 results
Img

Researcher

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุอนินทรีย์, วัสดุอินทรีย์, ผลึกศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นนทรี นิมิตศิริวัฒน์, Imgผศ.ดร.วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ, Imgผศ.ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, Imgศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, Imgอ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิทชุกร ภู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวรักษ์ โชติวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:alternative clean energy, bio-fuel, catalysis, bio-refinary

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234