Search Result of "Worakamol Thongmak"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. อรุณี วงษ์แก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Crop physiology, Plant nutrition

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นาโนเทคโนโลยี, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง, วัสดุวิศวกรรม, เทคโนโลยีพลาสมาเย็น

Resume