Search Result of "Wood vinegar"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของน้ำส้มไม้ต่อคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส (2005)

ผู้แต่ง:ImgMs.Benjarach Thongyeun,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123