Search Result of "Wood Utilization"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่นของการประชุมการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” (2019)

ผลงาน:การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

นักวิจัย: Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายเดชา ดวงนามล

Doner:คณะกรรมการจัดประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ลักษณะโครงสร้าง Wood Anatomy, การป้องกันรักษาเนื้อไม้Wood Preservation, การใช้ประโยชน์ไม้ Wood Utilization, การเสื่อมสภาพไม้Wood Deterioration

Resume

Img

Researcher

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

Resume

Img

Researcher

นาย ทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

Resume

Img

Researcher

ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา , วนเกษตร , วนศาสตร์ชุมชน, ฟาร์มไม้ป่า

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนเกษตร (Agroforestry), การปลูกสร้างป่า (Silviculture), วนศาสตร์ชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wood Composite Technology, Wood Utilization, Wood Energy and Biorefineries, Wood Products Marketing

Resume