Search Result of "Wongphaka Wongrat"

About 62 results
Img

Researcher

ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

กรอบโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานชีวมวลเพื่อการตัดสินใจกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Mathematical programming based systhesis of rice drying

ผู้แต่ง:ImgDr.Wongphaka Wongrat, Assistant Professor, ImgProf. Ali Elkamel, ImgProf. Peter Douglas,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliation

ผู้แต่ง:ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgWongphaka Wongrat, ImgDr.Penjit Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเวิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

หัวเรื่อง:การศึกษาการบริหารจัดการการกระจายวินค้า OTOP โดยยานพาหนะส่วนบุคคลเบื้องต้นที่จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
1234