Search Result of "Wolffia"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาระบบที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa)

ผู้แต่ง:Imgภัทรภูมิ อินตา, ImgDr.Saowanee Lertworasirikul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ผํา: พืชน้ำขนาดเล็กและแหล่งโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ (2020)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanida Pan-utai,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพเนื้อเทียมจากผำที่ผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกษรินทร์ ศรีคำ

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) และวิธีในการเพาะขยายพันธุ์แบบมหมวล

ผู้เขียน:Imgกันย์สินี พันธ์วนิชดำรง

ประธานกรรมการ:Imgสุขุม เร้าใจ

กรรมการร่วม:Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123