Search Result of "Wizaza, C."

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Bioinformatics, Systems Biology, Bioinformatics, Systems Biology in Microorganism

Resume