Search Result of "Wiwattanawanich, K"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of water requirement and alkali on wheat-rice noodle quality

ผู้แต่ง:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor, ImgWiwattanawanich, K, ImgTester, RF,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of water requirement and substitution level on wheat-rice noodles with hydrocolloids

ผู้แต่ง:ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor, ImgWiwattanawanich, K.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวในการผลิตเส้นบะหมี่ชนิดแห้ง (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเบตเตอร์ฟูดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Resume