Search Result of "Witsanu Attavanich"

About 238 results
Img

Researcher

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Resume

Img

งานวิจัย

Support to the Development and Implementation of the Thai climate Change Policy (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Deutsche Gesellschaft fiir internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมูลค่าที่ดินทางการเกษตรของประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ต้นทุนของสังคมไทยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบโครงการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเลือกทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในภาคขนส่งและยานยนต์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบของนโยบายรถคันแรกต่อต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมจากมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...