Search Result of "Withawadee LORTRAGOOL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgWithawadee LORTRAGOOL

ประธานกรรมการ:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชาเอก:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf