Search Result of "Wind Energy"

About 38 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในเขตชุมชนเมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Modeling and Simulation PMSG based on Wind Energy Conversion System in MATLAB/SIMULINK

ผู้แต่ง:ImgS. Samanvorakij, ImgDr.PRECHANON KUMKRATUG, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Modeling and Simulation DFIG Based on Wind Energy Conversion System in MATLAB/SIMULINK

ผู้แต่ง:ImgS. Romphochai, ImgDr.PRECHANON KUMKRATUG, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Assessment of Wind Energy Potential for Electricity Generation in Nakhonphanom Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Napaporn Phuangpornpitak, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

The Effect of Doubly Fed Induction Generator (DFIG) Based on Wind Energy Conversion on Power System Stability

ผู้แต่ง:ImgDr.PRECHANON KUMKRATUG, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการสูญเสียทางอุณหพลศาสตร์ในระบบกักเก็บพลังงานด้วยอากาศอัดสำหรับพลังงานลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Proc. of the Second Intl. Conf. on Advances in Electronics and Electrical Engineering

หัวเรื่อง:-

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบกริดอัจฉริยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Wind atlas of Chanthaburi and Trat provinces, Thailand

ผู้แต่ง:Imgนฤวิชญ์ ทองใหญ่, ImgDr.Kriengkrai Assawamartbunlue, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบดับเบิลเฟ็ดในระบบไฟฟ้าพลังงานลม

ผู้เขียน:Imgศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgปรีชานนท์ คุ้มกระทึก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบกริดอัจฉริยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพพลังงานลมจากข้อมูลสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพลมและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12