Search Result of "Wimolmala, E."

About 40 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำบังรังสีจากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์แปรใช้ใหม่ที่เติมสารแกโดลิเนียมออกไซด์ (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ดลฤดี โตเย็น, Imgรศ.ดร.เอกชัย วิมลมาลา

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. เอกชัย วิมลมาลา

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Properties of lead-free gamma-ray shielding materials from metal oxide/EPDM rubber composites

ผู้แต่ง:ImgWorawat Poltabtim, ImgEkachai Wimolmala, ImgDr.Kiadtisak Saenboonruang, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12