Search Result of "Wilalinee GAIWIGAIGOSOL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: กรณีศึกษามูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์

ผู้เขียน:ImgWilalinee GAIWIGAIGOSOL

ประธานกรรมการ:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf