Search Result of "Weight Exchange"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

IP Network Design by Modified Branch Exchange Method

ผู้แต่ง:ImgDr.Kairat Jaroenrat, Lecturer, Imgณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume