Search Result of "Weed control"

About 149 results
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดลพบุรี (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องควบคุมวัชพืชแบบใช้ความร้อน (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
12345678