Search Result of "Weed control"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
12