Search Result of "Websites"

About 27 results
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The intention of Thai Customers to Adopt Restaurant Websites in Bangkok

ผู้แต่ง:Imgนางสาววิภาสิริ จันทะศรี, ImgDr.Sawat Wanarat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

An evaluation model for e-Learning websites in Thailand University

ผู้แต่ง:Imgนางสาวรัชกุล เปรืองการ, ImgDr.Anongnart Srivihok, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน (2016)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Pitsamai Hanmongkolpipat, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:A Corpus-Based Approach to the Genre Analysis of Marketing Copy Posted on the Hotel Chain Websites

ผู้เขียน:Imgปิยะนารถ อรรคไกรสีห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgStephen Cannell, Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวแบบการประเมินคุณภาพเว็บไซด์อีเลิร์นนิงสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgรัชกุล เปรื่องการ

ประธานกรรมการ:ImgPrasong Praneetpolgrang

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Corporate Social Responsibility Reporting on Websites in Thailand)

ผู้เขียน:Imgมัทนชัย สุทธิพันธุ์, ImgCholticha Nuttaphon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study aimed to investigate the extent and nature of corporate social responsibility reporting (CSRR) on the websites of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET), and to examine the factors influencing the amount of CSRR on those websites. The population of this study was all the companies listed on the SET. By using quota sampling, 221 firms were selected as the research sample. Content analysis was used to quantify the CSRR on the websites of the sample. Descriptive analysis and multiple regression were used to analyze the data. This study found that 138 firms (65 %) provided CSRR on their websites. Companies in the natural resource sector disclosed the most CSRR on their websites with the consumer products sector providing the least. Significant relationships were found between the amount of CSRR on websites and the size of the company, the type of auditor, liquidity, and ISO standards. The usual limitations associated with sampling, and content analysis apply and the study did not consider the issue of the quality of the reporting on websites. This study is the first study of website-based CSRR by Thai companies. It also refutes previous statements in the literature that companies in developing countries are ignorant of the use of this technology.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 3, Sep 14 - Dec 14, Page 536 - 549 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับข่าวสาร และการใช้ประโยชน์ข่าวสารด้านการศึกษาจากเว็บไซต์การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกานต์ระพี พูลพิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Analysis of Linguistic Features Used in Condominium Advertisements from Web Pages

ผู้แต่ง:ImgSupisara Kaewjumpasee, ImgDr.Wannana Soontronnaruarangsri, Lecturer,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. วัณณนา สุนทรนฤรังษี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์การสร้างข้อสอบ

Resume

Img

Researcher

ดร. วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

History-enhanced focused website segment crawler

ผู้แต่ง:ImgSuebchua, T., ImgDr.Bundit Manaskasemsak, Assistant Professor, ImgDr.Arnon Rungsawang, Associate Professor, ImgYamana, H.,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Web spam detection using link-based ant colony optimization

ผู้แต่ง:ImgTaweesiriwate, A., ImgDr.Arnon Rungsawang, Associate Professor, ImgDr.Bundit Manaskasemsak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Thai related foreign language specific web crawling approach

ผู้แต่ง:ImgSuebchua, T., ImgDr.Bundit Manaskasemsak, Assistant Professor, ImgDr.Arnon Rungsawang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

12