Search Result of "Web Site"

About 15 results
Img

การประชุมวิชาการ

A Machine Learning Base Language Specific Web Site Crawler

ผู้แต่ง:ImgPunnawat Tadapak, ImgThanaphon Suebchua, ImgDr.Arnon Rungsawang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

WHY VISITORS LEAVE WEB SITES WITHOUT BUYING: TOWARD A UNIFIED THEORY OF WEB SITE DESIGN

ผู้แต่ง:ImgDr.Voraphan Raungpaka, Lecturer, ImgJohn F. Vinsonhaler, ImgGerry W. Scheffelmaier,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:เว็บคราวเลอร์เจาะจงเว็บเพจภาษาไทยแบบแยกเก็บตามไซต์

Img

Researcher

นางสาว ปิยนันท์ เสนะโห

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เว็บไซต์สนับสนุนการสอนวิชาองค์กรธุรกิจและการจัดการข้อมูล

ผู้เขียน:Imgอรรณพ กางกั้น

ประธานกรรมการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนจัดทำเว็บไซต์พอร์ทอล

ผู้เขียน:Imgชัยยศ ลือศักดิ์โสภณ

ประธานกรรมการ:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเรืองเดช ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว วาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา / การออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสืบค้นข้อมูล, การประมวลผลแบขนาน, ปัญญาประดิษฐ์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Innovation and Information Technology in Education, Online Learning, Techniques Teaching in 21st Century เทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21, Blended Learning, Digital Collaborative Learning

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume