Search Result of "Web Search"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเว็บแบบออนไลน์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, Imgนายสุภัคพงศ์ จินารัตน์

แหล่งทุน:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช)

หัวเรื่อง:การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเว็บแบบออนไลน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช)

หัวเรื่อง:การจัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลเว็บแบบออนไลน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แบบจำลองในการปรับปรุงข้อมูลของเว็บคราวเลอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST - สวทช)

หัวเรื่อง:การคราวเว็บเพจภาษาไทยแบบเฉพาะเจาะจง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

หัวเรื่อง:อัลกอริทึมจัดลำดับความสำคัญของเว็บเพจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสืบค้นข้อมูล, การประมวลผลแบขนาน, ปัญญาประดิษฐ์

Resume

Img

Researcher

ดร. บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสืบค้นข้อมูลเว็บ (Web Search / Information Retrieval), การค้นพบองค์ความรู้บนเว็บ (Knowledge Discovery on the Web), การประมวลผลแบบขนาน (Parallel and Distributed Computing)

Resume