Search Result of "Web Applications"

About 4 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วย HTML5 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาง ศันสนีย์ สุภาภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภารุจ รัตนวรพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Multicore Architecture, Parallel Computing, System Security, Compilers

Resume