Search Result of "Waxy corn (Zea mays ceratina)"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก

Img
Img
Img

Researcher

นาง สุรณี ทองเหลือง

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

Resume

Img
Img

Researcher

นาง สำราญ ศรีชมพร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว

Resume

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume