Search Result of "Wave Reflection"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ จึงรุ่งเรืองถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:Marine Renewable Energy, CFD, Ship Stability, Ocean Engineering

Resume

Img

Researcher

ดร. รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ, วัสดุผสมที่ใช้ในงานเรือ, Marine Renewable Energy

Resume

Img

Researcher

ดร. นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:Computational Fluid Dynamics, Marine Renewable Energy, Biomimetic Propulsion

Resume