Search Result of "Watershed areas"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔(Thailand Research Expo 2011)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้วยวิถีเกษตรทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรยากจนในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:Thailand Research Expo 2011

หัวเรื่อง:การเสริมพลังชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

12