Search Result of "Watermelon"

About 32 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการดูดซับโลหะแคดเมียมจากเปลือกแตงโมที่ไม่ปรับสภาพและปรับสภาพด้วยกรดและเบส (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ขวัญยืน, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Minimum Heating Pasteurization of Watermelon Puree using High Electric Field Alternating Current

ผู้แต่ง:ImgDr.Hataichanok Kantrong, ImgKunihiko Uemura, ImgSumiyo Kanafusa, ImgChieko Takahashi ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Hydropriming and Redrying on the Germination of Triploid Watermelon Seeds)

ผู้เขียน:ImgRukui Huang, Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Two triploid watermelon cultivars ‘Gold Prince’ and ‘Guangxi 5’ were subjected to hydropriming by soaking in deionized water for 2 hrs with aeration following 24 and 48 hrs incubated at saturated relative humidity. Hydropriming had a promotive effect on germination performance in both cultivars but the overall seed germination percentages did not increase in ‘Gold Prince’. Furthermore, hydrated seeds were redried under different conditions to low down the seed moisture content to 6-7 % and the two cultivars responded differently. The highest germination percentages and lowest mean germination time were obtained from medium drying (40%RH, 20?C) for ‘Gold Prince’ and quick drying (20%RH, 20?C) for ‘Guangxi 5’.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 3, Jul 02 - Sep 02, Page 219 - 224 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าความปลอดภัยจากการบริโภคแตงโมของผู้ซื้อในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgJitlada JUNTAVARO

ประธานกรรมการ:Imgเพ็ญพร เจนการกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effcets of Hydropriming Treatments on Germination Performance and Storability of Triploid Watermelon Seeds

ผู้เขียน:ImgHuang RUKUI

ประธานกรรมการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจวินิจฉัยและจำแนกทอสโพไวรัสของพริก มะเขือเทศ แตงโม และถั่วลิสงที่พบในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวิมล สีเทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, ImgOraprapai Gajanandana

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. หทัยชนก กันตรง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของแตงโม

ผู้เขียน:Imgไพรัตน์ ทับประเสริฐ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตกค้างของสารป้องกันและกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในดิน น้ำ แตงโม และระดับเซรัมโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgพิไลลักษณ์ พลพิลา

ประธานกรรมการ:ImgChamroon Chiratthiti

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงโม 3N ที่ได้จากผล ที่มีน้ำหนักและจำนวนผลต่อต้นต่างกัน

ผู้เขียน:Imgสุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการมาตรฐานตรวจเชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดพืชตระกูลแตง เพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปรียพรรณ พงศาพิชณ์, Imgวันเพ็ญ ศรีชาติ

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12