Search Result of "Water hyacinth"

About 170 results
Img
Img

งานวิจัย

กระถางชีวภาพจากผักตบชวา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img

งานวิจัย

การปรับสภาพวัชพืชน้ำ (ผักตบชวา(Eichhornia crassipes)) ด้วยไมโครเวฟร่วมกับด่าง และการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยเส้นใยผักตบชวา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยผักตบชวาในสภาวะการสะพรั่งของสาหร่ายในบ่อน้ำนิ่ง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, Imgนางสาววชิรญาน์ ยิ้มสวัสดิ์, Imgนางสาววรัญญดา ไตรกิศยาโสภณ

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา ภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789