Search Result of "Water hyacinth"

About 153 results
Img
Img

งานวิจัย

กระถางชีวภาพจากผักตบชวา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษของเชื้อราควบคุมผักตบชวา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678