Search Result of "Water distribution system"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, Imgนายประเสริฐษา ญาคำ, Imgนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, อาจารย์, Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, Imgนายณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทัศวรรณ ปีคุณ, Imgนางสาวนุสบา บุสภาค, Imgนางสาวพัชรา วงค์ทอง, Imgนางสาวสุมารินทร์ จันปุย, Imgนายดุริยางค์ วรางค์รัตน์, Imgนายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ, Imgผศ.ดร.ศักดิ์ศรี รักไทย

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำ

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการบริหารการใช้น้ำ ในระบบกระจายน้ำโครงการฝายมหาสารคาม สถานีสูบน้ำที่ 1 ของโครงการฝายมหาสารคาม

ผู้เขียน:Imgธีระพงษ์ ควรคำนวน

ประธานกรรมการ:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองระบบการจ่ายน้ำประปา ของการประปานครหลวงฝั่งตะวันตกโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET

ผู้เขียน:ImgNakorn SANYASIRI

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การออกแบบพื้นที่เฝ้าระวังสำหรับพื้นที่ประปาสาขาพญาไท

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำอย่างเหมาะสมด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชัน

ผู้เขียน:Imgอนุพงษ์ เปรมปรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSuttisak Soralump

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาจัดกำหนดการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมของระบบสูบจ่ายน้ำ ด้วยวิธีสโตแคสติกออพติมัยเซซั่น

ผู้เขียน:Imgพงศธร วิริยกุลโอภาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย สุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม, Water Supply and Pipe Network System, Mathematical Model in Water Resources, Groundwater

Resume

Img

Researcher

ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydraulics,Sediment Transport

Resume

12