Search Result of "Water Management (การจัดการน้ำ)"

About 6 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บทปริทัศน์ว่าด้วยประเด็นวิจัยในจริยศาสตร์น้ำ (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theptawee Chokvasin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

หัวเรื่อง:การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินบัญชีคาร์บอนและการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

ผู้เขียน:Imgธาริณี เผ่าสีหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

Img

Researcher

ดร. ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Automotive Engineering , Robotics, การสร้างโมเดลวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของโครงสร้างรถนรต์โดยใช้ FEM และ SEA

Resume

Img

Researcher

ดร. เทพทวี โชควศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy), ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic), ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology), อภิปรัชญา (Metaphysics), ญาณวิทยา (Epistemology), ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy), ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Aotumatic Control and Measurement , พลังงานชีวมวล, Gasification, Air conditioning and Refrigeration

Resume