Search Result of "Water Irrigation"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระค่าน้ำชลประทานของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่โครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล อ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ มานะตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน กรณีศึกษา โครงการชลประทานจอมทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:Imgทิพพาพร แก้ววิริยวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายทะเล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนส. สรัตนา เสนาะ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลประโยชน์ทางการเงินและทางสังคมของโครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุพัฒน์ คงพ่วง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

นาย พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, การให้น้ำพืชในระดับไร่นา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Freight and Logistics Modelling, Transport Demand Modelling, Transport Policy, Urban Mass Transportation Planning, Transport Economics, Intermodal Transport, Transport Behaviour, Traveller Information System

Resume