Search Result of "Warunee SAYNEIM"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรับฟังการกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนของโครงการจุดเตรียมความพร้อมสถานีวิทยุชุมชน ศรีฐาน 4 และสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:ImgWarunee SAYNEIM

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชารอง:ImgThavatchai Sankatiprapa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection