Search Result of "Warehouse Management"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมลงข้อมูลบนแท็ก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ Warehouse Management (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาว นวลปรางค์ กลัดมุข, Imgนางสาว ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์, Imgนางสาว พัชรี วราศัย, Imgนางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ, Imgนาย เดชาวัต ศรีสายหยุด, Imgนาย สุวิชช์ คุณารัตนพฤกษ์, Imgนายกิตติคุณ โชติถิรพงศ์, Imgนายศรียศ สุดเสริฐสิน

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของพนักงานในการบริหารจัดการคลังสินค้าสีเขียว: กรณีศึกษาบริษัทจำกัดมหาชนแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgภาณุวัฒน์ สายอุบล

ประธานกรรมการ:ImgChotima Kaewkong

กรรมการร่วม:Imgประภา โซ๊ะสลาม*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:บริษัทเป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมลงข้อมูลบนแท็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บ. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บ. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมลงข้อมูลบนแท็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บ. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิทัล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิทัล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

12