Search Result of "Waranya Lakornwong"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Types A and D Trichothecene Mycotoxins from the Fungus Myrothecium roridum

ผู้แต่ง:ImgDr.Arm Unartngam, Lecturer, ImgWaranya Lakornwong , ImgKasem Soytong , ImgSarawut Tontapha , ImgVittaya Amornkitbamrung , ImgSomdej Kanokmedhakul,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume