Search Result of "Wara Taparhudee"

About 235 results
Img

Researcher

ดร. วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:Aquaculture System, วิศวกรรมประมง คุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำสูงสำหรับปลานิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบนโทรศัพท์มือถือ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กุ้งขาว 4.0 (2017)

นักวิจัย:ImgDr.Wara Taparhudee, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
12345678910...