Search Result of "Wannasiri Wannarat"

About 166 results
Img

Researcher

ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant cell and fissue culture

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังแฮปพลอยด์ในหลอดทดลอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, Imgรศ. จิตราพรรณ เทียมปโยธร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Tetracycline tolerance mediated by gene amplification in Bacillus subtilis

ผู้แต่ง:ImgDr.Wannasiri Wannarat, Assistant Professor, ImgMotoyama, Shiori, ImgMasuda, Kenta, ImgKawamura, Fujio, ImgInaoka, Takashi,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
123456789