Search Result of "Wanchai Meesiri"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An application of spectrophotometer for ADMI color measurement

ผู้แต่ง:ImgJakrapong Suwanboriboon, ImgWanchai Meesiri, ImgDr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

สีของโทพาซจากการอาบรังสีอิเล็กตรอน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง, มาตรวิทยา, อัญมณีศาสตร์

Resume